HOME     |     Contact-Us     |     SITEMAP

유기약품HOME  제품소개 > 유기약품


 
작성일 : 23-04-17 13:25
한글명 수산화테트라메틸암모늄
영문명 Tetramethylammonium hydroxide (TMAH)
CAS NO 75-59-2
화학식 C4H13NO
순도 99%
포장 200kg Drum
별명 N,N,N-Trimethylmethanaminium hydoxide,Tetramethylazanium hydroxide,수산화 테트라메틸아자늄,수산화 n,n,n-트라이메틸메탄아미늄,수산화테트라메틸암모니윰,테트라메틸암모늄 수산화물
제품정보
.                사용 용도
                  (1)감광제 현상액
                  (2)세척제,계면활성제
                  (3)중간체

                  ORIGIN : 수입
                  UN No : 1835
참고사항
(TEL)031-430-0174 (FAX)031-430-0176 대표010-3376-5925
위험물정보
※화학물질관리법:유독물질 ※위험물안전관리법:비위험물


 
   
 회사소개이용안내개인정보취급방법오시는길

대표 : 유동수   사업자등록번호: 285-09-00069    E-mail: yoominsun@naver.com
주소 : 경기도 시흥시 공단1대로 244, 6동 124호(시화유통상가 : 정왕동 1367-1) 대표전화 : 031-430-0174~5 팩스 : 031-430-0176  HP : 010-3376-5925

Copyright© 2015 미래켐 All Rights Reserved.

Loading...